CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG ALTA NĂM 2022

ALTA LOGO

Chương trình đại hội cổ đông ALTA năm 2022 gồm 4 phần:

Phần A: Khai mạc

Phần B: Nội dung tiến hành ĐHCĐ

Phần C: Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2022-2027)

Phần D: Biểu quyết và Nghị quyết của Đại hội BẾ MẠC