CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG ALTA NĂM 2023

Logo

Chương trình đại hội cổ đông ALTA năm 2023 gồm 3 phần:

Phần A: Khai mạc

Phần B: Nội dung tiến hành ĐHCĐ

Phần C: Biểu quyết và Nghị quyết của Đại hội BẾ MẠC