Công bố thông tin về Hợp đồng Kiểm toán năm 2022

ALTA LOGO

Ngày 15/07/2022, Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã ký hợp đồ số 150722.001/HĐTC.KT2 ngày 15/07/2022 về việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.