TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Logo

HĐQT Công ty kính trình ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

  1. Thông qua các báo cáo tài chính 2022
  2. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2022
  3. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2023
  4. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2023
  5. Thông qua việc bổ sung vốn công ty con
  6. Bổ sung thêm chức năng hoạt động
  7. Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
  8. Thông qua chủ trương xây dựng dự án ” Nhà Máy Sản Xuất Chế Phẩm Nhựa Sinh Học Hậu Giang”.
  9. Một số vấn đề khác