Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

ALTA LOGO

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022.NS.ALT công bố ngày 23/06/2022, của CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH, chúng tôi thông báo danh sách người nội bộ và những người có liên quan.