Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

ALTA LOGO

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Văn hóa Tân Bình tổ chức vào ngày 22/06/2022 với 199 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.491.661 cổ phần, chiếm 95,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết số 01/NQĐHCĐ/2022.