NGHỊ QUYẾT ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Logo ALTA

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Văn hóa Tân Bình tổ chức vào ngày 26/04/2023 với 89 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.889.750 cổ phần, chiếm 85,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết số 01/NQĐHCĐ/2024.