nghi quyet dhcd ALTA 2019

nghi quyet dhcd ALTA 2019

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Văn hóa Tân Bình tổ chức vào ngày 24/4/2019 với 70 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.301.374 cổ phần tương đương với 92,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết số 01/NQĐHCĐ/2019.