Nghị quyết HĐQT về Người Phụ trách Quản trị Cty CPVH Tân Bình

ALTA LOGO

Ngày 09/08/2022, Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình nghị quyết HĐQT về Người phụ trách Quản trị Cty CPVH Tân Bình theo văn bản số 01-08/2022/NQ-HĐQT-ALT