ALTA tai-lieu-dhcd

ALTA tai-lieu-dhcd

Công ty CP Văn hóa Tân Bình kính gửi Quý cổ đông: Nội dung chương trình và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

 1. Thông báo mời họp ĐHCĐ 2019
  Tải về
 2. Giấy Ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2019
  Tải về
 3. Chương trình ĐHCĐ 2019
  Tải về
 4. Quy chế ĐHCĐ 2019
  Tải về
 5. Thư ngỏ của HĐQT
  Tải về
 6. Báo cáo HĐQT – ĐHCĐ 2019
  Tải về
 7. Báo cáo BGĐ – ĐHCĐ 2019
  Tải về
 8. Tờ trình HĐQT
  Tải về
 9. Phiếu Biểu quyết  ĐHCĐ 2019
  Tải về