ALTA thong bao lay y kien co dong bang van ban

ALTA thong bao lay y kien co dong bang van ban

Ngày 02/6/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Thông báo số 01/06/TB-ALT/2020 về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về các vấn đề liên quan Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

 1. Thông báo lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
  Tải về
 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Tải về
 3. Giấy xác nhận cung cấp thông tin
  Tải về
 4. Hướng dẫn việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Tải về
 5. Quy chế tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
  Tải về