Thông báo thay đổi nhân sự

ALTA LOGO

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQĐHCĐ/2022 ngày 22/06/2022, của CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH.