Thông báo ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2022-2027)

ALTA LOGO

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Văn Hoá Tân Bình thông báo ứng cử nhiệm kỳ VI (2022-2027)