ALTA thong bao ve dhcd 2020

ALTA thong bao ve dhcd 2020

Ngày 12/5/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Thông báo số 06/2020/TB-ALT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.