THÔNG BÁO XÁC NHẬN DANH SÁCH CÔNG TY, CÁ NHÂN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ

2022

Căn cứ vào danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán lưu ký số 680/2022-ALT/VSD-DK ngày 21 tháng 04 năm 2022 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam lập cho chứng khoán sau theo văn bản số: 24/2022/TB-ALT.