THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ALTA

Thư ngõ

Thư ngỏ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty ALTA gởi Qúy khách hàng, các cơ quan hữu quan, các cổ đông và toàn thể công nhân viên chức Công ty.