TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

ALTA LOGO

HĐQT Công ty kính trình ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

  1. Thông qua các báo cáo tài chính 2021
  2. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2021
  3. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2022
  4. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2022
  5. Thông qua việc bổ sung vốn công ty con
  6. Bổ sung thêm chức năng hoạt động
  7. Một số vấn đề khác