BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2023

Logo

Báo cáo của Ban Giám Đốc về tình hình và kết quả kinh doanh năm 2022 trên cơ sở đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động của Ban Điều hành cùng với các dự báo và kế hoạch mới trong năm 2023.