BCKT-2020-HN
Ngày 29/3/2021, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán, bao gồm:
  • Báo cáo của Ban Điều hành
  • Báo cáo kiểm toán độc lập
  • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán
  • Bảng cân đối kế toán hợp nhất
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất