ALTA tai-lieu-dhcd

ALTA tai-lieu-dhcd

Công ty CP Văn hóa Tân Bình kính gửi Quý cổ đông: Nội dung chương trình và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên trực tuyến năm 2020.

 1. Nội dung chương trình
  Tải về
 2. Báo cáo của Ban Giám đốc
  Tải về
 3. Báo cáo Hội đồng quản trị
  Tải về
 4. Quy chế quản trị Công ty Alta
  Tải về
 5. Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
  Tải về
 6. Quy chế làm việc Đai hội cổ đông thường niên trực tuyến 2020
  Tải về
 7.  Thư Mời
  Tải về
 8. Tờ trình của Hội đồng quản trị
  Tải về