nghi quyet dhcd ALTA 2018

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Văn hóa Tân Bình tổ chức vào ngày 18/4/2018 với 76 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.164.485 cổ phần tương đương với 90,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết số 01/NQĐHCĐ/2018.