BÁO CÁO VÀ GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT QÚY II/2023

Thêm tiêu đề phụ

1. Ngày 31/07/2023, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy II/2023, bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 30/06/2023
  • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
  • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

2. Văn bản số 23/2023/VB – ALT về Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Qúy II/2023.