BÁO CÁO VÀ GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH RIÊNG QUÝ II/2023

Thêm tiêu đề phụ

1. Ngày 31/07/2023, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ Qúy II/2023, bao gồm:

  • Bảng CĐKT riêng tại ngày 30/06/2023
  • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh riêng
  • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng

2. Văn bản số 22/2023/VB – ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Qúy II/2023.